Welkom op de website van Stichting Dorpsfonds Rumpt!

Het dorpsfonds wil verenigingen, stichtingen en initiatieven financieel steunen door middel van het jaarlijks beschikbaar stellen van financiële ondersteuning als waardering of stimulans en/of het verstrekken van garantiestellingen.

 

Waarom een dorpsfonds?

In Rumpt worden jaarlijks door de verenigingen en stichtingen dan wel door particulieren heel veel activiteiten van diverse aard georganiseerd. Vaak komen die verenigingen, stichtingen en/of initiatieven geld te kort en kloppen aan bij sponsoren.

Het Dorpsfonds Rumpt is er voor de verenigingen, stichtingen en initiatieven wanneer zij geld nodig hebben, én voor de sponsoren om éénmaal per jaar een sponsorbedrag aan over te maken.

Kortom: we maken het leuker en makkelijker.

De opzet en structuur van dit dorpsfonds hebben we overgenomen van ‘Stichting ’t Roojer Dorpsfonds’, het dorpsfonds opgezet voor en door het Limburgse dorp Stramproy. Wij zijn het bestuur van het Roojer Dorpsfonds veel dank verschuldigd voor het delen van informatie, documenten en voor hun bereidwillige medewerking!

Vragen?

We kunnen stellen dat Rumpt met iets minder dan 900 inwoners een zeer actief en sociaal bruisend dorp is…en tegelijkertijd kun je in Rumpt heel fijn wonen zonder ergens aan mee te doen! Wij doen dat met elkaar en mogen daar best trots op zijn. We hopen dat we met het dorpsfonds kunnen bijdragen aan alle activiteiten, evenementen en initiatieven en wensen ieder veel succes met opzetten, uitwerken en organiseren van alle (nieuwe) initiatieven! 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn benader dan één van de bestuursleden of stuur een email naar: rumpt@dorpsfonds.nl.


Leve Rumpt!

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 Financiële ondersteuning

Een vereniging, stichting en/of initiatief komt in aanmerking voor financiële ondersteuning indien zij:

 1. op sociaal, cultureel en/of ontspanningsgebied actief is in of voor het dorp Rumpt;

 2. betrekking heeft op activiteiten in, dan wel voor, het dorp Rumpt en haar inwoners;

 3. niet bedrijfsmatig of beroepsmatig actief is.

 4. het betreffende evenement of activiteit voor het einde van het jaar volgende op het verstrekken van de vergoedingen uitvoert; en

 5. de aanvraag helder formuleert, en voorziet van de benodigde informatie.

De aanvraag voor een vergoedingen kun je per mail sturen naar rumpt@dorpsfonds.nl. Vervolgens beoordeelt het bestuur van het dorpsfonds de betreffende vereniging, stichting en/of het initiatief op de volgende aspecten:

 1. de originaliteit/uniciteit van de door de aanvraag gesteunde evenement of activiteit.

 2. de betekenis van de vereniging, stichting en/of het initiatief voor het dorp Rumpt;

 3. de mate waarin het evenement of de activiteit bijzonder is voor het dorp Rumpt; en

 4. de tijd die verstreken is sinds een mogelijk eerdere toegekende vergoedingen en/of garantiestelling aan de vereniging, stichting en/of het initiatief.

De uitkomst van de beoordeling, c.q. de toekenning van de vergoedingen worden bekend gemaakt tijdens de dorpsmaaltijd welke wordt georganiseerd op de zondag van het Rumptse Feest.


Garantiestellingen

Het Dorpsfonds Rumpt wil initiatieven ondersteunen die zonder een garantiestelling (wellicht) niet tot stand komen. Het dorpsfonds staat borg voor de kosten die voor de organisatie van het betreffende evenement of de activiteit (vooraf) gemaakt dienen te worden en die door onvoorziene en niet te verwijten omstandigheden, niet terugverdiend kunnen worden. Indien de organisatie van het betreffende evenement of de activiteit in zo’n geval blijft zitten met een “onredelijk” of “buitenproportioneel” tekort, kan het dorpsfonds een bijdrage doen van een nader te bepalen bedrag met een maximum van €2.000,00.

 

Een vereniging, stichting en/of initiatief komt in aanmerking voor een garantiestelling indien zij:

 1. op sociaal, cultureel en/of ontspanningsgebied actief is in of voor het dorp Rumpt;

 2. betrekking heeft op activiteiten in, dan wel voor, het dorp Rumpt en haar inwoners;

 3. niet bedrijfsmatig of beroepsmatig actief is;

 4. het betreffende evenement of activiteit voor het einde van het jaar volgende op het verstrekken van de garantiestelling uitvoert; en

 5. de aanvraag helder formuleert, en voorziet van de benodigde informatie.

De aanvraag voor een garantiestelling moet voor 1 april zijn ontvangen. Vervolgens beoordeelt het bestuur van het dorpsfonds het dorpsfonds de betreffende vereniging, stichting en/of het initiatief op de volgende aspecten:

 1. de originaliteit/uniciteit van de door de aanvraag gesteunde evenement of activiteit;

 2. de betekenis van de vereniging, stichting en/of het initiatief voor het dorp Rumpt;

 3. de mate waarin het evenement of de activiteit bijzonder is voor het dorp Rumpt; en

 4. de tijd die verstrekken is sinds een mogelijk eerdere toegekende vergoedingen en/of garantiestelling aan de vereniging, stichting en/of het initiatief.

De garantiestelling kan altijd aangevraagd worden, ook als het desbetreffende evenement of activiteit meedingt naar de “normale” vergoedingen. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een plan van aanpak met een in eerste instantie globale begroting.

 

De uitkomst van de beoordeling, c.q. de toekenning van de vergoedingen worden bekend gemaakt tijdens de dorpsmaaltijd welke wordt georganiseerd op de zondag van het Rumptse Feest.

Bestuur, doelstelling & formaliteiten

 • Het bestuur van het Dorpsfonds Rumpt wordt gevormd door:

  • Gerwin Basch - Voorzitter

  • René van Meeuwen - Secretaris

  • Wim Heijting - Penningmeester

  • Anita van Mook

  • Gerard van Oostrum

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, en zijn maximaal twee keer herkiesbaar zodat zij maximaal twaalf jaar bestuurslid kunnen zijn. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vergoeding.

 • Doelstelling: Het beheren en beschikbaar stellen van gelden en andere middelen aan organisaties in Rumpt die actief zijn op sociaal en cultureel terrein en/of gericht zijn op ontspanningsactiviteiten in Rumpt. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 • Oprichting: de Stichting Dorpsfonds Rumpt (‘Dorpsfonds Rumpt’) is opgericht op 10 oktober 2019 ten kantore van Notaris van der Veer te Rumpt.

 • KvK: het Dorpsfonds Rumpt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76069117.

 • Postadres: het postadres is Middenstraat 39, 4156 AG Rumpt.

 • Bankrekening: NL22BUNQ2041660228

 • RSIN nummer: 860496302

 • Huishoudelijk reglement: Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement conform welke het bestuur handelt.

 • Privacy Policy: Klik hier voor de Privacy Policy welke het bestuur in acht neemt.

 

Sponsoren en begunstigers

De financiële middelen worden verkregen uit eenmalige of jaarlijkse donaties van sponsoren en/of schenkingen van particulieren. Om die donaties en/of schenkingen het juiste formele en fiscaal gewenste karakter te geven hebben we een overeenkomst opgezet (klik hier voor die overeenkomst) die daarvoor gebruikt kan worden.

Bedrijven, instellingen en/of particulieren die ons dorp een warm hart toedragen en een financiële bijdrage willen leveren kunnen contact opnemen met één van de bestuursleden of een email sturen naar rumpt@dorpsfonds.nl.

Stichting Dorpsfonds Rumpt, opgericht 10 oktober 2019.

Kamer van Koophandel nummer 76069117.

Postadres: Middenstraat 39, 4156 AG Rumpt.

Email: rumpt@dorpsfonds.nl

Bankrekening: NL22BUNQ2041660228